Monday, January 6, 2014

പ്രിയപ്പെട്ട മീര,

ദു:ഖം ഉറഞ്ഞുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം.
സത്യത്തിൽ  നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ കണ്ട ഏറ്റവും കൊടിയ വിഷമുള്ള സർപ്പം അവൻ തന്നെ. അവന്റെ വിഷമേറ്റാണു മീര  നമ്മുളുടെ ഹൃദയം കരിഞ്ഞത് .
അവനെത്ര സർപ്പങ്ങളെ നമ്മളുടെ ജിവിതത്തിലേയ്ക്ക് കുടഞ്ഞിട്ടു. ക്രൂരന്മാരുടെ രാജവെമ്പാലയവൻ. വിഷപ്പല്ലുകൾ മറച്ചുവച്ചു സൗമ്യമായ് ചിരിക്കുന്നവൻ. അവനെറിഞ്ഞ വിഷസർപ്പങ്ങളെ നമ്മൾ എത്ര കണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഫേസ് ബുക്കിലും, മെയിൽ ബോക്സിലും അവന്റെയാളുകൾ എറിഞ്ഞ വിഷസർപ്പങ്ങൾക്ക് നമ്മളെയില്ലാതാക്കാനാവുന്നത് ഈശ്വരകൃപ മാത്രം. അയാൾക്കുമുണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ്. ഒരു സർപ്പത്തെ അവരുടെ ഫേസ് ബുക്കിലേയ്ക്കും  ഇട്ടു കൊടുക്കണം. വിഷത്തിന്റെ രാജാവിന്റെ വിഷം അവരും അറിയണം. ഇവിടെ നിയമമെന്നത് തുലാസിലിട്ട് തൂക്കി വിൽക്കുന്ന ഒരു കടലാസ് മാത്രം. കോടികളടിച്ചു മാറ്റി സുഖിക്കുന്നു ഒരു സ്ത്രീ.  അവർ മാന്യവനിതയാണെന്നത്രെ ഒരു വിശേഷലേഖകൻ പറയുന്നത്, ഉള്ളിലെ ആർത്തിസർപ്പത്തിന്റെ വിവിധ ഫണങ്ങളുമായ് ആ സ്ത്രീ ഇന്ത്യ മുടിക്കുന്നു. എട്ടുവിഷം കാലെടുത്തു വച്ച നാൾ തുടങ്ങി ഇന്ത്യയുടെ അധ:പതനം. രാജവിഷസർപ്പത്തിനു പാക്കിസ്ഥാനെ കുറ്റം പറയാനേ സമയമുള്ളു. ഡ്രിങ്ക്സ് ബ്രാൻഡിനു മോഡൽ ചെയ്യുന്നവർ ഡ്രഗ്സിലെത്തി നിൽക്കുന്നു.

നമ്മുടെ ഫേസ് ബുക്കിലേയ്ക്ക് സർപ്പങ്ങളെയിടുന്നു കൊടും വിഷം നിറഞ്ഞ അവന്റെയാളുകൾ. അവൻ നിശ്ശബ്ദനായി പുറകിൽ നിന്നു  ചെയ്യിക്കുന്നു, കണ്ടുരസിക്കുന്നു.  ആകാശവാതിലിനരികിലിരുന്ന് ദൈവം കാണുന്നുണ്ട് അവന്റെ വിഷസർപ്പങ്ങളെ.

അവന്റെ മനുഷ്യവിഷസർപ്പങ്ങളുടെ വിഷം എന്നും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും യഥാർഥ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന  ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല. അവനെ പോലെ താഴേയ്ക്ക് പോകാനുള്ള ഇഷ്ടക്കേടു കൊണ്ടു മാത്രം. സ്ത്രീകൾക്ക് മനോഹരമായ ഫോർവേഡുകളയക്കുക, അവരെ മയക്കിയെടുക്കുക, പിന്നീട്  കിടപ്പറയിലേയ്ക്ക് ലെൻസ് വരെ  വച്ച് നോക്കുന്ന രാജവിഷസർപ്പമേ, നിന്റെ വിഷം മൂലം കരിഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം അമൃതു തൂവുമെന്ന വിശ്വാസം ഇന്നും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. അവന്റെ സഹോദരിക്കയക്കട്ടെ അവൻ വിഷസർപ്പങ്ങളെ, അവരെയും അവൻ ലെൻസിൻ കീഴിൽ വിലങ്ങിടട്ടേ.  കുറെ വിഷസർപ്പങ്ങളെ അവരുടെ ഫേസ് ബുക്കിലേയ്ക്കും അയച്ചു കൊടുത്ത് വിഷഭാവത്തിനു മേന്മ കൂട്ടിയാലും. അവരുടെ കിടപ്പറയിലേയ്ക്കും ഒരു ലെൻസ് വയ്ക്കുക. അവനു മനുഷ്യനെയറിയാൻ ഒരു ലെൻസ് മാത്രമല്ലേ ആവശ്യമുള്ളൂ.  ഞങ്ങളെ സർപ്പവിഷമെറിഞ്ഞും, പല പേരു വിളിച്ചും പ്രകോപ്പിച്ച്  ഒരാർത്തിക്കാരിയെ ചായം തേച്ചു മഹത്വക്കാരിയാക്കിയ അവന്റെ വിഷമെന്തെന്ന് ദൈവം കാട്ടിത്തന്നു. ഇത്ര വിഷം അവനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ഇന്നുമാവുന്നില്ല...
വിഷജന്തുക്കളെ മനസ്സിൽ വളർത്തുന്നവർക്കേ അതു മറ്റുള്ളവരുടെ ഫേസ് ബുക്കിലേയ്ക്കും, മെസേജ് ബോക്സിലേയ്ക്കും ഇടാനാവൂ.

എതിരു പറയുന്നവരെ  അവൻ വിഷപ്പല്ലുകളാഴ്ത്തി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് കണ്ട്  അവന്റെ വിഷശക്തിയെ ഇന്ന് നന്നായി നമുക്കറിയാം മീര.. അതിനാൽ അവനോടും അവന്റെയാളുകളോടും ഒന്നു പറയുന്നു. വിഷസർപ്പങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ഫേസ് ബുക്കിലേയ്ക്കിട്ട് ആളാകുന്ന ആ ലോ എന്റ് ഔട്ട് ഡേറ്റഡ് മെതേഡ് ഇനിയെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കുക.

അവന്റെ കൊടും വിഷത്തെ നീതിപീഠത്തിനോ, മനുഷ്യർക്കോ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനാവാത്തതിനാൽ  ഞങ്ങളതിനെ ദൈവത്തിനു മുൻപിലേയ്ക്ക് നീക്കിവയ്ക്കുന്നു..

ഞങ്ങളുടെ ഫേസ് ബുക്കിലേയ്ക്ക് അവനിടുന്ന അവന്റെ സർപ്പവിഷത്തിനോട്  ഇനി ഞങ്ങൾ പ്രതികരിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്നില്ല.. ഞങ്ങളേ താഴേയ്ക്കിടാനൊഴുക്കും അവന്റെ സർപ്പവിഷം   ദൈവം അലിയച്ചു കളയും. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ...

 മീര,  നമ്മളെ നിശ്ശബ്ദരാക്കാൻ, നമ്മളൂടെ ഹൃദയം തകരാനായ്   അവനയയ്ക്കും വിഷസർപ്പങ്ങൾക്ക് ഇനി മറുപടിയെഴുതേണ്ടതില്ല. ഒരിക്കലും നന്നാകാനുദ്യേശമില്ലാത്ത വിഷമാണത്...

 ഗായത്രി

No comments:

Post a Comment